Arvalla deltar i ett innovationsarbete kring närodlat och ökad självförsörjning inom primärproduktionen samt urban odling. Arvalla är även biträdande projektledare och samordnare mellan Stockholm, Landskrona och Helsingborg. Målet med medverkan är att få ökad kunskap inom urban odling och utveckla programvara för användning i kommande anläggningar.

Odlande Stadsbasarer 3.0 är ett partnerskap

Offentlig-Privat-Ideell-Innovation samverkan (OPIIS) bestående av sociala företag, odlingsföretag, fastighetsägare/utvecklare, kommun och teknikbolag. Vårt mål är att investera i en väsentlig utökning av de lovande urbana året runt odlingar som testades i UDI2, det kommer att göras i fyra olika stadsmiljöer i Sverige, Stockholm/Högdalen/Kista, Helsingborg och Landskrona.

Outnyttjade ytor

Totalt innebär detta att ytor på uppemot 5000 kvm kan förberedas för installation och odling kan startas. Odlingarna sker i outnyttjade lokaler och utnyttjar innovativ teknik för att åstadkomma helt kontrollerade miljöer. I projektet utvecklas dessa innovationer för att kunna nyttja “halvfabrikats plantor”. Som utgångspunkt i odlings systemen samt nya förädlings- och distributions/marknadskanaler för att nå lokala och regionala marknader. 

Att skapa efterfrågan 

Utöver att verifiera installationens funktionalitet i nära industriell skala ska affärsmodellen vidareutvecklas och valideras, nya odlande företag attraheras/startas och organisation samt resurser för varaktig och storskalig drift utformas. Metoden bidrar på ett betydelsefullt sätt till att möjliggöra och främja en innovativ, utmaningsdriven plattform för stadsutveckling. 

I synnerhet sker detta genom att

  • Möjliggöra lokal livsmedelsproduktion med minimal miljöpåverkan tack vare drift i symbios med stadens resursflöden (lokaler, värme, vatten, logistik).
  • Utgöra unika, konsument engagerande integrationsmodeller för bostadsområden och industriella resurscentra.
  • Genom socialt företagande erbjuda jobbtillfällen för människor som står långt från arbetsmarknaden. 
  • Höja värdet i kommersiella lokaler genom ökad attraktivitet och hållbarhet.

En hållbar lösning

För konsumenterna i närområdet erbjuds närodlade, miljösmarta grönsaker av bästa kvalitet. En hållbar lösning hela vägen får frö till tallrik. Odlande stadsbasarer erbjuder konsumenter, restauratörer, caféer och butiker platsodlade, miljösmarta produkter av hög kvalité. Hållbarheten står alltid i fokus. Odlande Stadsbasarer har som övergripande mål att minska matsvinnet i produktionsledet genom odling on demand.